مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

652

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات

عنوان

مقایسه سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های خون بندناف نوزادان در شهر اهواز با پارامترهای مشابه در درس نامه طب اطفال نلسون

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 75

چکیده

 بیماری های قلبی عروقی بالغین ریشه در دوران کودکی دارد. تحقیقات متعدد انجام شده رابطه قابل توجهی بین تغییرات زودرس آترواسکلروزیس و سطوح بالای کلسترول تام و  LDLکلسترول را در اتوپسی کودکان و بالغین جوان نشان داده است. نوزادان هیپر کلسترولمیک بالقوه در معرض خطر بیماری های قلبی در بزرگسالی می باشند. بنابراین بدو تولد زودرس ترین زمان ممکن برای تشخیص نوزادان در معرض خطر بالا می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های خون بندناف با پارامترهای مشابه در درس نامه طب اطفال نلسون بوده است. این تحقیق به صورت مقطعی بر روی خون بندناف 243 نوزاد سر موعد (129 پسر و 114 دختر) متولد شده در بیمارستان رازی دانشگاه اهواز در نیمه اول سال 1381 انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه گیری به صورت اتفاقی و پیشآمدی استفاده شده است. نمونه های غیر طبیعی و عارضه دار از مطالعه حذف شده است. بر اساس نتایج در نمونه های مورد مطالعه میانگین کلسترول تام  LDL ,81.02±19.75کلسترول 16.39±48.92,HDL  کلسترول 7.34±25.09 و تری گلیسرید 42±29.10 میلی گرم درصد بود. میانگین این متغیرها با پارامترهای مشابه در کتاب نلسون با استفاده از آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه حاصل میانگین کلسترول تام, LDL کلسترول و تری گلیسرید را به طور معنی داری بیش از کتاب نلسون و میانگین HDL کلسترول را کمتر از آن نشان داد (P=0.0001) همچنین شیوع هیپرکلسترولمی در نوزادان مورد مطالعه به طور معنی داری بیش از شیوع آن در کتاب نلسون بود. در این تحقیق میانگین چربی های خون در دو جنس مذکر و مونث نیز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل میانگین کلسترول تام و LDL کلسترول را در نوزادان مونث به طور معنی داری بیش از نوزادان مذکر نشان داده است (به ترتیب  P=0.016و  (P=0.007اختلاف مشاهده شده بین نتایج این تحقیق با کتاب نلسون نشان دهنده افزایش خطر در این جامعه می باشد. با توجه به این که نوزادان هیپرکلسترولمیک در سال های بعد نیز دچار این مشکل هستند, بنابراین اندازه گیری چربی های خون بندناف در جامعه ما یک اولویت محسوب می شود. از طرف دیگر به علت آن که هیپرکلسترولمی فامیلی از طریق نقص ارثی غالب منتقل می شود, توصیه می شود که والدین و وابستگان درجه یک نوزادان هیپرکلسترولمیک نیز مورد غربال گری قرار گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وزیری اسفرجانی، شهلا، و ایروانی، الهام. (1383). مقایسه سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های خون بندناف نوزادان در شهر اهواز با پارامترهای مشابه در درس نامه طب اطفال نلسون. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11(2)، 70-75. SID. https://sid.ir/paper/150/fa

  Vancouver: کپی

  وزیری اسفرجانی شهلا، ایروانی الهام. مقایسه سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های خون بندناف نوزادان در شهر اهواز با پارامترهای مشابه در درس نامه طب اطفال نلسون. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1383؛11(2):70-75. Available from: https://sid.ir/paper/150/fa

  IEEE: کپی

  شهلا وزیری اسفرجانی، و الهام ایروانی، “مقایسه سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های خون بندناف نوزادان در شهر اهواز با پارامترهای مشابه در درس نامه طب اطفال نلسون،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 11، no. 2، pp. 70–75، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/150/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری