مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) | سال:1386 | دوره:11 | شماره:42 (الف) | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:121

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

100

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تحمل به خشکی در لاین های گندم

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 121

چکیده

 این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تحمل به خشکی در 23 لاین F2:4 گندم حاصل از تلاقی دو رقم وبرمارین (حساس به خشکی) و سرداری (مقاوم به خشکی) انجام شد. آزمایش در قالب دو طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سطح آبیاری پس از 70±3 و 120.3 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی برای عملکرد محاسبه و تجزیه به مولفه های اصلی نیز بر اساس آنها انجام شد. شاخص تحمل هامبلین و رزیل با شاخص حساسیت به خشکی فیشر و مورر هم بستگی مثبت و معنی داری داشت. هم بستگی این دو شاخص با عملکرد در شرایط تنش و مولفه اصلی اول منفی بود. مقدار بالای این مولفه ژنوتیپ های با حساسیت کم را معرفی کرد. هم بستگی مولفه اول با شاخص های میانگین تولید, میانگین هندسی عملکرد, شاخص تحمل به تنش و میانگین هارمونیک عملکرد, مثبت و بالا بود. ژنوتیپ شماره 2 در شرایط بدون تنش عملکرد بالایی داشت و با وجود حساسیت بالایی که به تنش نشان داد, از نظر این شاخص ها به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی شد. ژنوتیپ های شماره 4, 17, 11 و 14 عملکرد بالایی در شرایط تنش داشتند و از نظر شاخص ها نیز به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی شدند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID