مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیاورد سلامت | سال:1396 | دوره:11 | شماره:5 | صفحه شروع:598 | صفحه پایان:609

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

283

دانلود:

109

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مرور نظام مند توریسم پزشکی در ایران و مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 598 | صفحه پایان 609

چکیده

 زمینه و هدف: برنامه ریزی در زمینه گردشگری پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل و برنامه های توسعه گردشگری پزشکی و مطالعه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و تحلیل آن انجام گرفت.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت ترکیبی در سال 1396 انجام گرفت. در مطالعه مروری نظام مند, مطالعات منتشر شده در طی سال های 2016-2006 میلادی و 1395-1385 شمسی مورد جستجو قرار گرفتند. در فاز دوم داده های مربوط به گردشگری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 به صورت گذشته نگر و توصیفی ارایه و با استفاده از فرم نظرخواهی کتبی, دیدگاه جامعه شامل صاحبنظران گردشگری پزشکی استخراج گردید.یافته ها: 37 مقاله در مرور نظام مند واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند. بر اساس یافته ها, تعداد کل بیماران خارجی پذیرش شده و مجموع هزینه های پرداختی آنان در کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 به ترتیب 21788 نفر و حدود 18.5 میلیارد تومان بود. بر اساس یافته های کیفی, برنامه شفاف و فضای فیزیکی مناسبی جهت گردشگر درمانی وجود نداشته و دانشگاه نیازمند برنامه ریزی های مدون, ایجاد زیرساخت های حمایتی از بیماران خارجی, اصلاح سیستم حمل و نقل و تقویت بازاریابی است. نتیجه گیری: با توجه به سابقه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب بیماران خارجی و تحلیل وضعیت آن, محدودیت های بسیاری تا رسیدن به وضعیت مناسب وجود دارد. می توان با سنجش دیدگاه بیماران خارجی پذیرش شده نسبت به رفع مشکلات و محدودیت ها با در نظر گرفتن اولویت ها اقدام نمود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID