مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

630

دانلود:

276

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان دقت ابتدا و انتهای شیفت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی سمنان با تهران

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 34

چکیده

 زمینه و هدف: دقت کارکنان فوریتهای پزشکی ممکن است بر شرایط مختلف کاری تاثیر گذارد. بنابراین, مطالعه, حاضر با هدف مقایسه و تعیین میزان دقت ابتدا و انتهای شیفت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی استان سمنان با شهرستان تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شد. در این مطالعه 192 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان تهران و استان سمنان شرکت کردند. ابزار مورد استفاده آزمون سنجش دقت بوناردل بود. دقت مشارکت کنندگان در ساعت 10 صبح و 5 بامداد سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای-اسکوئر و آزمون تی مستقل تحلیل گردید.یافته ها: میانگین دقت کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی تهران در ساعت 10 صبح (دقت ورودی) 0.490±0.25 و در استان سمنان 0.51±0.23 بود. بین میزان دقت در دو گروه مورد مطالعه در این زمان تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (p=0.58). علاوه بر این, میانگین میزان دقت 5 بامداد (دقت خروجی) در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی تهران 0.45±0.25 و در استان سمنان 0.55±0.20 بود. بین میزان دقت در دو گروه مورد مطالعه در این زمان تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (p=0.044).نتیجه گیری: میانگین دقت ورودی و خروجی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در حد متوسط بود. دو گروه از نظر میزان دقت ورودی تفاوت معنی داری نداشتند. لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان دقت در هر دو گروه مورد مطالعه, کاهش فشار کاری و طول شیفت های کاری در کارکنان اورژانس های پیش بیمارستانی و به ویژه در مرکز اورژانس شهر تهران کاهش داده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمیان، عباسعلی، خالصی، نادر، تورده، مائده، و درگاهی، حسین. (1396). مقایسه میزان دقت ابتدا و انتهای شیفت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی سمنان با تهران. پیاورد سلامت، 11(ویژه نامه 1 )، 27-34. SID. https://sid.ir/paper/149609/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمیان عباسعلی، خالصی نادر، تورده مائده، درگاهی حسین. مقایسه میزان دقت ابتدا و انتهای شیفت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی سمنان با تهران. پیاورد سلامت[Internet]. 1396؛11(ویژه نامه 1 ):27-34. Available from: https://sid.ir/paper/149609/fa

  IEEE: کپی

  عباسعلی ابراهیمیان، نادر خالصی، مائده تورده، و حسین درگاهی، “مقایسه میزان دقت ابتدا و انتهای شیفت در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی سمنان با تهران،” پیاورد سلامت، vol. 11، no. ویژه نامه 1 ، pp. 27–34، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/149609/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی