مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: متن شناسی ادب فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) | سال:1390 | دوره:47 | شماره:9 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

201

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 در روانشناسی تحلیلی یونگ, آنیما مجموعه ناخودآگاهی است که منشا بسیار دوری دارد و نمونه نوعی همه تجارب اجدادی بشر در باب موجود مونث و باقی مانده همه احساسات و تاثرات حاصل آمده از زن و نظام سازش یابی روانی است که به میراث رسیده است. این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر جلوه ها و کارکردهای کهن الگوی آنیما, همچنین ویژگی های نهادینه در این بخش از روان, اشعار اخوان ثالث را به گونه ای دقیق تر مورد کند و کاو قرار دهد. از آنجا که دو قطبی بودن, خاصیت ذاتی کهن الگوها است, در اشعار اخوان ثالث نیز می توان بسیاری از کارکردها و فرافکنی های مثبت و منفی آنیما را بررسی نمود و تحت تاثیر این کارکرد دوگانه, دیدگاه اخوان را نسبت به جامعه و محیط پیرامونش بخوبی توصیف کرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID