مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

306

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ویژگی های کیفی و خواص آنتی اکسیدانی هیبرید بین گونه ای آلو - زردآلو با برخی ارقام آلو و زردآلو در زمان برداشت

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 119

چکیده

 جهت ارزیابی خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی هیبرید بین گونه ای و مقایسه آن با برخی ارقام آلو و زردآلو, آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 رقم زردآلو و 2 رقم آلو همراه با یک هیبرید بین گونه ای آلو - زردآلو تحت شماره KH105 (با 3 تکرار) صورت گرفت. میوه ها در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی بر اساس شاخص مواد جامد محلول برداشت و سفتی بافت میوه, اسیدیته, درصد مواد جامد محلول, pH, مقدار آسکوربیک اسید, محتوای فنل و فلاونوئید کل, ظرفیت آنتی اکسیدانی کل میوه ها مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آلوی شابلون بیشترین سفتی بافت میوه را داشت. بالاترین و پائینترین محتوای مواد جامد محلول میوه به ترتیب در رقم نصیری و درشت ملایر ثبت شد. بیشترین مقدار اسید آسکوربیک میوه مربوط به رقم قربان مراغه و پائین ترین میزان آن مربوط به هیبرید بین گونه ای بود. بالاترین محتوای فنل کل میوه در آلوی شابلون ثبت شد. در کل میزان فنل کل آلوها و هیبرید بین گونه ای مورد مطالعه به مراتب بیشتر از ارقام زردآلوی مورد مطالعه بود. در خصوص میزان فلاونوئید کل میوه, اختلاف معنی داری بین ارقام آلو, زردآلو و هیبرید بین گونه ای آنها وجود نداشت. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی میوه های آلو به مراتب بالاتر از میوه های زردآلوی مورد مطالعه بود, در حالیکه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی هیبرید بین گونه ای حدواسط بین آلو و زردآلو بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.