مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,225

دانلود:

451

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کاربرد بهاره روغن ولک و ترکیب آن با عناصر غذایی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت میوه پسته

صفحات

 صفحه شروع 275 | صفحه پایان 281

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر کاربرد بهاره روغن ولک (3 و 5 در هزار) به تنهایی و ترکیب آن با 4 نوع کود کامل بر صفات فیزیولوژیک, عملکرد و کیفیت پسته, این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار بر روی رقم پسته اوحدی در منطقه چترود کرمان به مدت دو سال اجرا گردید. محلول پاشی هر تیمار طی دو مرحله (10 و 30 اردیبهشت) با مقادیر توصیه شده مربوط به هر کود برای هر تیمار انجام شد. بعد از محلول پاشی مرحله دوم, صفات اکوفیزیولوژیک شامل تعرق, دمای سطح برگ, هدایت روزنه ای, میزان فتوسنتز, میزان فلورسنس کلروفیل حداکثر (fm), متغیر (fv), متغیر به حداکثر (fv/fm) و صفات کیفی شامل درصد خندانی, درصد ناخندانی, درصد پوکی, وزن 100 دانه, اونس و وزن کل محصول, همچنین عناصر غذایی برگ شامل میزان فسفر, پتاسیم, آهن, روی, منگنز و مس در نمونه های برگی تهیه شده از درختان در مرداد ماه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف مکمل های غذایی به تنهایی می تواند باعث افزایش درصد خندانی و پوکی در محصول گردد ولی اختلاط آنها با روغن ولک در فصل بهار بر روی خصوصیات کیفی محصول اثر منفی دارد. همچنین اختلاط روغن ولک با مکمل های غذایی باعث کاهش درصد خندانی و پوکی در محصول می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.