video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

423

دانلود:

256

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L. )

صفحات

 صفحه شروع 859 | صفحه پایان 868

کلیدواژه

BAPQ1
2Q2
4-DQ1

چکیده

 در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار, 25 محیط مختلف برای القای کالوس و چهار مسیر مختلف برای القای جنین در نظر گرفته شد. دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار و سه تکرار, به ترتیب برای القای کالوس و جنین انجام شد. در آزمایش القای کالوس, فاکتورها شامل دو ژنوتیپ خیار (اصفهانی و بتا آلفا), و ترکیب غلظت های مختلفBAP (0, 225/0, 45/0, 68/0 و 91/0 میلی گرم در لیتر) و 2, 4-D (0, 25/0, 5/0, 75/0 و 1 میلی گرم در لیتر) بوده و در آزمایش القای جنین نیز فاکتورها شامل ترکیب غلظت های مختلف BAP (2, 3 و 4 میلی گرم در لیتر) و NAA (05/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر) و همچنین انواع محیط مایع و جامد بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها, اختلاف آماری معنی داری در سطح یک درصد بین محیط های کشت و در سطح پنج درصد بین اثرهای متقابل ژنوتیپ و محیط کشت نشان داد. بساک های کشت شده در محیط پایه MS و محیط های تهیه شده با تنظیم کننده های رشد گیاهی, در حالت جداگانه پاسخی نشان ندادند و بعد از 4 هفته از کشت از بین رفتند, اما ترکیب تنظیم کنند ه های رشد اثرات مختلفی بر القای کالوس داشت. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها, محیط های M24, M22 و M15 به ترتیب با میانگین های 98, 75/97 و 96/75 درصد در بین 25 محیط مورد آزمایش, بیشترین کالوس و محیط M10 نیز با میانگین 5/77 درصد نیز کمترین کالوس را برای ژنوتیپ اصفهانی داشتند. محیط M22 با میانگین 45/98 درصد در رقم بتا آلفا, بیشترین کالوس و محیط M10 نیز با میانگین 7/59 درصد, کمترین میزان کالوس را برای این رقم داشت. در القای جنین نیز در هیچ کدام از سه مسیر جامد-جامد, جامد-مایع و مایع-مایع جنینی مشاهده نشد؛ اما در مسیر مایع-جامد نرخ بالایی از جنین زایی مشاهده شد و تفاوت آماری معنی داری در سطح 5 درصد, در بین محیط های آزمایش شده مشاهده شد. مقایسه میانگین محیط های مورد استفاده برای جنین زایی نیز نشان داد که محیط M6 با میانگین 58/60 درصد, بیشترین درصد جنین زایی و محیط M4 نیز با میانگین 20 درصد کمترین درصد جنین زایی را داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدی، ابوذر، زبرجدی، علیرضا، و عبدالهی، محمدرضا. (1397). بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L. ). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)، 49(4 )، 859-868. SID. https://sid.ir/paper/148344/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی ابوذر، زبرجدی علیرضا، عبدالهی محمدرضا. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L. ). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)[Internet]. 1397؛49(4 ):859-868. Available from: https://sid.ir/paper/148344/fa

  IEEE: کپی

  ابوذر اسدی، علیرضا زبرجدی، و محمدرضا عبدالهی، “بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L. )،” مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)، vol. 49، no. 4 ، pp. 859–868، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/148344/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی