Start: 2/5/2023 1:45:43 AMEnd: 2/5/2023 1:45:44 AM >> 571

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

92

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی بومی استان کردستان

صفحات

 صفحه شروع 327 | صفحه پایان 335

چکیده

 به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی (نازکه, لاسوره و کویله) یک آزمایش گلدانی انجام شد. دانهال های سه ژنوتیپ بومی استان کردستان در معرض چهار رژیم آبی قرار گرفتند. دانهال های شاهد هر روز آبیاری شدند. تیمارهای تنش آبی زمانی آبیاری شدند که پتانسیل آب خاک به -0.4, -0.8 و -1.2 مگاپاسکال رسید. افزایش ارتفاع گیاه, تراکم روزنه ها, محتوای کلروفیل برگ (کلروفیلa , b و کل) بعد از دوره تنش اندازه گیری شدند, اما پرولین و قندهای محلول کل (TSS) در طول دوره تنش و بعد از آبیاری مجدد تیمارهای تنشی تعیین گردیدند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تراکم روزنه ای و کلروفیل برگ (کلروفیل a, b و کل) تحت تاثیر تیمار آبیاری قرار نگرفتند. تنش آبی اثرات معنی داری بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی داشت. افزایش ارتفاع گیاه در ژنوتیپ نازکه و لاسوره در تیمارهای 0.8- و 1.2- مگاپاسکال متوقف شد اما در ژنوتیپ کویله 9.4 درصد شاهد در تیمار 0.8- مگاپاسکال رشد داشت. ژنوتیپ کویله در تیمار 0.4- مگاپاسکال رشد بیشتری نسبت به ژنوتیپ های دیگر داشت. پرولین و قندهای محلول در طول دوره تنش افزایش یافتند اما دو روز بعد از آبیاری مجدد در همه تیمارهای تنشی به حد شاهد رسیدند. مقدار پرولین آزاد و TSS در ژنوتیپ کویله در تیمارهای تنشی افزایش بیشتری نشان داد. بیشترین میزان پرولین و TSS در ژنوتیپ کویله در تیمار 1.2- مگاپاسکال بود. با توجه به نتایج ژنوتیپ کویله مقاومت بیشتری نسبت به شرایط خشکی داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.