Start: 2/7/2023 5:39:39 AMEnd: 2/7/2023 5:39:40 AM >> 598

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless)

صفحات

 صفحه شروع 319 | صفحه پایان 326

چکیده

 تولید جنین های سوماتیکی در انگور بیشتر با کشت اندام های زایشی مانند بساک و تخمدان معمول است. با این حال استفاده از اندام هایی مانند برگ به عنوان ریزنمونه, به علت محدودیت زمانی جمع آوری اندام های زایشی در طی سال مورد توجه می باشد. در این آزمایش از دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس ریزنمونه برگ تهیه و در محیط پایه MS به همراه  2, 4-Dبا غلظت 4.5 میکرومولار و BAP با غلظت 1.1 میکرومولار, 1 گرم در لیتر کازئین هیدرولیزات, 20 گرم در لیتر ساکاروز و 7 گرم در لیتر آگار کشت گردید. کالوس های تولید شده بعد از دو ماه به محیط کشت مشابه دارای  0.5میکرومولار NAA به جای  2, 4-Dمنتقل شدند. این کالوس ها بعد از سه ماه از کشت ریزنمونه ها به محیط کشت MS با تنظیم کننده های IAA به میزان 1, 2 و 3.5 میلی گرم در لیتر و BAP به میزان 2, 5 و 10 میلی گرم در لیتر برای انگیزش جنین زایی زیرکشت شدند. نتایج نشان داد که رقم فلیم سیدلس در تیمار تنظیم کننده های رشد IAA با غلظت دو میلی گرم در لیتر و BAP با غلظت پنج میلی گرم در لیتر بیشترین میزان جنین زایی را داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.