video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 166

چکیده

 بام های سبز بخشی از تلاش ها برای پایدارتر ساختن شهرها و یکی از راه حل های پیشرفته برای چالش های شهری است. گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن طبیعت سبز شده است. بنابراین ایجاد و توسعه ی فضای سبز نقش مهمی در زندگی همه ی موجودها ازجمله انسان دارد. به همین منظور آزمایشی با عنوان بررسی تأثیر برخی از بسترهای کشت بر عملکرد گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) در شرایط بام سبز, به صورت فاکتوریل با استفاده از عامل های ورمی کمپوست (0, پنج و 10 درصد حجمی) و سبوس (پوست) برنج (0, 7 و 14 درصد حجمی) در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار ورمی کمپوست تأثیر معنی داری بر شمار گل, میانگین گلدهی, قطر گل, قطر ساقه, حجم ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و رطوبت خاک داشته است. همچنین در بیشتر صفات موردبررسی, اختلاف مثبت معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشت. در این تحقیق ورمی کمپوست 10 درصد حجمی به همراه 14درصد حجمی سبوس برنج بیش ترین تأثیر را بر ویژگی های گل مغربی صورتی داشته است. پس با توجه به نتایج کلی مشخص است که این ترکیب به عنوان بستر کشت در بام سبز برای گل مغربی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی