مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

102

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر خاکپوش های بازتابندة نور آلومینیومی و پلی اتیلنی بر خواص ریخت شناختی و بیوشیمیایی میوة شلیل رقم 'سان کینگ'

صفحات

 صفحه شروع 297 | صفحه پایان 306

چکیده

 کیفیت خوراکی, بازارپسندی, مواد جامد محلول, اندازه و رنگ گیری میوة شلیل تحت تأثیر شدت و میزان نور مستقیم خورشید قرار دارد. به طورمعمول میوه های نواحی بیرونی درخت نور کافی دریافت کرده و رنگ مناسبی به خود می گیرند اما میوه های موجود در قسمت میانی و پایینی درخت که به دلیل سایه اندازی برگ های بالایی نور کمتری دریافت می کنند رنگ و کیفیت مناسبی نداشته و بازارپسندی مطلوبی ندارند. به منظور بهبود کیفیت میوه هایی که در وسط و پایین تاج پوشش درخت قرار دارند, پژوهشی با استفاده از خاکپوش (مالچ) های بازتاب کنندة آلومینیومی و پلی اتیلنی سفید و شفاف در یکی از باغ های تجاری شلیل در شهر ساری انجام شد. صفات موردنظر در دو بخش بیوشیمیایی شامل آنتوسیانین, پاداکسنده (آنتی اکسیدان), مواد جامد محلول, اسیدیته, فنول و ریخت شناختی (مورفولوژیکی) شامل وزن کل, وزن گوشت میوه, وزن هستة میوه, سفتی, حجم و قطر میوه ارزیابی شدند. بر پایة نتایج به دست آمده میزان نور بازتاب شده از خاکپوش های بازتابندة آلومینیومی و پلی اتیلنی باعث افزایش بهتر نفوذ نور به درون شاخساره شدند. افزایش نور تأثیر معنی داری بر وزن میوه, وزن گوشت, قطر میوه, آنتوسیانین, پاداکسنده و فنول میوه ها داشتند. در مقایسة کارایی خاکپوش های بازتابندة آلومینیومی در رنگ گیری, افزایش قند, افزایش وزن و میزان فنول میوه بیشتر از خاکپوش های بازتابندة پلی اتیلنی بوده است. به طورکلی نتایج این بررسی ها نشان داد که می توان از خاکپوش های بازتابنده برای بهبود میوه هایی که برای افزایش کیفیت به دریافت نور مستقیم خورشید وابسته اند استفاده کرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.