Start: 2/7/2023 9:32:19 PMEnd: 2/7/2023 9:32:19 PM >> 642

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

929

دانلود:

380

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر آسکوربات کلسیم بر سفتی بافت میوه، فعالیت آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی و کیفیت پس از برداشت گوجه فرنگی رقم ریو گرند

نویسندگان

زارع صدیقه | سیاری محمد

صفحات

 صفحه شروع 669 | صفحه پایان 679

چکیده

 در این پژوهش, تأثیر نمک آسکوربات کلسیم بر انبارمانی میوه گوجه فرنگی (برداشت شده در مرحله شکست رنگی), طی 40 روز, مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل, در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور زمان انبارمانی در 4 سطح و تیمار آسکوربات کلسیم, در 3 سطح (غلظت های صفر, 25/0 و 5/0 درصد) و 3 تکرار به اجرا درآمد. میوه ها به مدت 10 دقیقه در غلظت های مذکور غوطه ور شده و پس از خشک شدن, به سردخانه با دمای 2± 13 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 90% انتقال یافته و در دوره های 10, 20, 30 و 40 روز نگهداری در سردخانه, میزان سفتی, اسیدیته قابل-تیتراسیون, مواد جامد محلول, pH, کاروتنوئید ها, ویتامین ث, کاهش وزن, فعالیت آنزیم های پلی گالاکتروناز و پکتین متیل استراز, میزان کلسیم و شاخص های l*, a* رنگ, اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که طی انبارمانی, سفتی میوه در غلظت 5/0 درصد آسکوربات کلسیم, کاهش کمتری (13 درصد) نسبت به میوه های شاهد نشان داد و غلظت های 25/0 و 5/0 درصد این ترکیب, میزان کلسیم را به ترتیب 20 و 23 درصد نسبت به میوه های شاهد, افزایش دادند. همچنین, شاخص رنگ L* در هر دو غلظت آسکوربات کلسیم 3 درصد و فعالیت آنزیم پکتین متیل استراز 29 درصد نسبت به شاهد, کاهش داشت. مواد جامد محلول, اسیدیته قابل تیتراسیون, pH, ویتامین ث, میزان کارتنوئید ها, کاهش وزن, فعالیت آنزیم پلی گالاکتروناز و شاخص های رنگ a*, b* و کروما تحت تأثیر آسکوربات کلسیم قرار نگرفت و زمان انبارمانی بر تمام صفات مورد بررسی, به جز اسیدیته قابل تیتراسیون, مؤثر واقع شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آسکوربات کلسیم, توانایی حفظ سفتی و کیفیت میوه گوجه فرنگی را با افزایش میزان کلسیم میوه و کاهش فعالیت آنزیم پکتین متیل استراز, طی انبارمانی, دارد و می توان از آن جهت حفظ کیفیت میوه گوجه فرنگی در دوره پس از برداشت بهره برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی