Start: 2/7/2023 9:55:34 PMEnd: 2/7/2023 9:55:35 PM >> 632

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

259

دانلود:

68

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر پوشش های مختلف پس از برداشت بر میزان رنگ و آنتوسیانین انار ملس ساوه در دورة انبارداری سرد

صفحات

 صفحه شروع 753 | صفحه پایان 762

کلیدواژه

فام نگاری (HPLC)Q1

چکیده

 رنگ پوست و بذر پوشینة (آریل) انار (بخش خوراکی) از شاخص هایی است که کیفیت میوه و انتخاب مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش تأثیر سه نوع پوشش (کیتوزان 1 و 2 درصد, واکس ژداسول و واکس بریتکس) بر شاخص های رنگ آریل و آنتوسیانین های موجود در آب انار رقم ملس ساوه در دورة 120 روز انبارداری در دمای 5/4 درجه ی سلسیوس بررسی شد. شاخص های یادشده پیش از تیمار, در 40, 80 و 120 روز پس از آغاز انبارداری نیز اندازه گیری شدند. نتایج وجود مشتقات مونو و دی گلوکوزیدی دلفینیدین, سیانیدین و پلارگونیدین را در هنگام برداشت میوه نشان داد. بنابراین نتایج, نوع آنتوسیانین تحت تأثیر نوع تیمار و زمان انبارداری قرار نگرفت. همچنین در چهل روز نخست انبارداری شاخص روشنایی (L*) و خلوص رنگ (کروما) کاهش یافت, درحالی که شاخص زاویه ی هیو و آنتوسیانین کل در این مدت افزایش یافت که نشان دهنده ی ادامه ی ساخت (سنتز) آنتوسیانین در فرآیند دوران پس از برداشت میوه است. پس از آن تا پایان دوره ی انبارداری به تدریج شاخص L* و خلوص رنگ افزایش و زاویه ی هیو و میزان آنتوسیانین کل کاهش یافت, به طوری که میزان کاهش در میوه های تیمارشده کمتر از شاهد بود. نتایج نشان داد آنتوسیانین های دی گلوکوزیدی پایدارتر از انواع مونو گلوکوزیدی است. بنابر نتایج به دست آمده از این پژوهش در مقایسه بین پوشش های مورد استفاده, تیمار واکس ژداسول و کیتوزان 2 درصد در حفظ شاخص های رنگ بذر پوشینه و میزان آنتوسیانین میوه ی انار مؤثرتر بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی