Start: 2/7/2023 8:59:28 PMEnd: 2/7/2023 8:59:29 PM >> 651

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت عنصرهای غذایی در تاکستان های شهرستان خدابنده با کاربرد شاخص های تغذیه ای

نویسندگان

طاهری مهدی

صفحات

 صفحه شروع 703 | صفحه پایان 715

چکیده

 با توجه به افزایش نیاز و تقاضا به مواد غذایی بیشتر و کاهش منابع آب وخاک, حفظ اراضی و ارتقا کمی و کیفی عملکرد گیاهان در واحد سطح با تأمین مواد موردنیاز خاک و گیاه تحقق می یابد. شناسایی وضعیت عنصرهای غذایی در گیاهان, راه کاری مؤثر در تعیین الگوی مصرفی عنصرهای غذایی و افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است. ازاین رو در این پژوهش با استفاده از نتایج شاخص های DOP, DRIS و CND به تجزیه وتحلیل وضعیت عنصرهای غذایی در نمونه های برگ تاکستان های شهرستان خدابنده در استان زنجان پرداخته شد. نمونه-های برگ از 75 تاکستان گردآوری و تجزیه های شیمیایی عنصرهای نیتروژن, فسفر, پتاسیم, منگنز, مس, روی و بُر و ویژگی های مربوط به عملکرد انجام شد. معیار های بهینه با تقسیم تاکستان ها به دو گروه با عملکرد بالا و پایین تعیین شد. نتایج نشان داد بیشتر تاکستان های شهرستان خدابنده به طور میانگین از لحاظ میزان عنصر پتاسیم, روی و مس با کمبود روبه رو هستند. بااین حال عنصرهای نیتروژن, فسفر, بُر و منگنز در منطقه بیش بود داشتند. همچنین نتایج هر یک از شاخص های DOP, DRIS و CND با هم مقایسه شد. بنابراین نتایج میزان شاخص ها در برخی از عنصرها تفاوت داشتند. هر سه شاخص DOP, DRIS و CND کمبود عنصر روی را در بیشتر تاکستان ها تشخیص دادند. به طورکلی شاخص های DRIS و CND روند تغییرپذیری عنصرهای غذایی را نسبت به شاخص DOP بهتر نشان دادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی