مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

768

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر محلول پاشی کلسیم و بُر روی برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه ی سیب رقم گلاب کهنز

صفحات

 صفحه شروع 811 | صفحه پایان 822

چکیده

 به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی کلسیم و بُر بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه ی سیب رقم گلاب کهنز, آزمایشی در دو سال در قالب بلوک های کامل تصادفی با ده تیمار و چهار تکرار (درمجموع شامل چهل درخت) انجام گرفت. تیمارهای محلول پاشی شامل سه غلظت 5/0, 75/0, 1 درصد, کلرید کلسیم و همچنین سه غلظت یادشده در ترکیب با اسید بوریک 05/0 درصد, سه ترکیب تجاری کلبرون (کلسیم 34درصد و بُر 1درصد), کلسیوگرین (کلسیم 34درصد) و ست (کلسیم 8درصد و بُر 5/0درصد) و تیمار شاهد بود. میزان ریزش میوه پیش از برداشت, برخی از ویژگی های کمی و کیفی میوه, عنصرهای کانی پتاسیم, کلسیم و بُر و همچنین فعالیت آنزیم های پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) سوپر اکسید دیسموتاز, اسکوربیک پراکسیداز و کاتالاز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد, همه ی تیمارهای کلرید کلسیم به تنهایی, کلرید کلسیم در ترکیب با بُر و ترکیب های تجاری در مقایسه با تیمار شاهد, میزان ریزش میوه, میزان لک, میزان زنگار و همچنین رنگ میوه را کاهش و میزان سفتی, pH, ویتامین ث, محتوای کلسیم و بُر میوه و همچنین فعالیت هر سه آنزیم پاداکسندگی را افزایش داد. تیمارهای ترکیبی کلسیم و بُر نسبت به تیمارهای کلسیم به تنهایی, در بیشتر ویژگی ها برتر بودند و یا اختلاف معنی داری نداشتند. اگرچه بین غلظت های مختلف کلرید کلسیم و همچنین بین ترکیب های تجاری و کلرید کلسیم در بیشتر ویژگی ها اختلاف معنی داری وجود نداشت, ولی به طورکلی در بین تیمارها, کلرید کلسیم 75/0 درصد در ترکیب با اسید بوریک 05/0 درصد بهترین تیمار بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.