مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

122

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژی دانهال های پسته ی رقم بادامی ریز زرند کرمان در شرایط تنش شوری

صفحات

 صفحه شروع 739 | صفحه پایان 752

چکیده

 به منظور بررسی تأثیر تیمارهای سیلیکات پتاسیم و سولفات پتاسیم بر ویژگی های رشدی دانهال های پسته ی رقم بادامی ریز زرند کرمان در شرایط تنش شوری, پژوهشی به صورت فاکتوریل با سه عامل شامل دو سطح شوری از منبع NaCl (0 و 90 میلی-مولار), سه سطح سیلیسیم از منبع سیلیکات پتاسیم (0, 50 و 100 میلی گرم بر لیتر) و سه سطح پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم (0, 1 و 2 درصد), در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. 45 روز پس از سبز شدن بذرها تنش شوری اعمال شد. محلول پاشی با سیلیکات پتاسیم و سولفات پتاسیم یک هفته پیش از آغاز تنش شوری و یک هفته پس از آغاز تنش شوری بود. نتایج نشان داد که شوری آب موجب کاهش محتوای آب نسبی برگ, کارایی استفاده از آب, مجموع پروتئین های محلول برگ و افزایش میزان نشت الکترولیت ها, پرولین, قندهای محلول و ترکیب های فنلی برگ و گلایسین بتائین برگ و ریشه شد. کاربرد سیلیکات پتاسیم و سولفات پتاسیم باعث افزایش معنی دار محتوای آب نسبی برگ, کارایی استفاده از آب, مجموع پروتئین های محلول, پرولین, قندهای محلول و ترکیب های فنلی برگ و گلایسین بتائین برگ و ریشه و کاهش میزان نشت الکترولیت های برگ در شرایط تنش شوری شدند. تیمار شوری در مقایسه با شاهد محتوای آب نسبی برگ را 52/31 در صد کاهش داده و نشت الکترولیت ها را 28/91 درصد افزایش داد درحالی که تیمار 50 میلی گرم بر لیتر سیلیکات پتاسیم و 2 درصد سولفات پتاسیم در شرایط شوری محتوای آب نسبی برگ را 67/51 درصد افزایش و نشت الکترولیت ها را 62/67 درصد کاهش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی