video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

324

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی اثرگذاری زیست محیطی بام های سبز گسترده و فشرده در شهر یزد

نویسندگان

کریمیان زهرا

صفحات

 صفحه شروع 681 | صفحه پایان 691

چکیده

 بررسی های زیست محیطی و خرد اقلیمی انواع بام های سبز در مناطق خشک ایران, به منظور ارزیابی اثرگذاری احتمالی آن بر محیط پیرامون و شهروندان, پیش از توسعه و گسترش آن ها لازم به نظر می رسد. در همین زمینه پژوهشی در یکی از مناطق مسکونی شهر یزد با استفاده از داده های اقلیمی سال 1393 انجام شد. در این بررسی, شبیه سازی نرم افزاری منطقه ی مورد بررسی در زمان و مکان همسان, شامل بام سبز فشرده, بام سبز گسترده و بام بدون پوشش گیاهی با مدل ان وی مت صورت گرفت. خروجی های این مدل نشان داد که تأثیر دما, رطوبت نسبی و همچنین شاخص آسایش دمایی مورد بررسی در بام های سبز شبیه سازی شده در مقایسه با بام بدون پوشش گیاهی در بازه ی گرم سال, ناچیز و شایان توجه نبود. همچنین هر سه سایت شبیه سازی شده در محدوده ی تنش گرمای بسیار شدید قرار داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی