Start: 2/7/2023 9:27:50 PMEnd: 2/7/2023 9:27:50 PM >> 569

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ریخت شناختی و ترکیب پذیری عمومی در بین خانواده های خواهر-بردار ناتنی سرخارگل

صفحات

 صفحه شروع 617 | صفحه پایان 630

چکیده

سرخارگل (Echinacea purpurea L. ) یکی از گیاهان دارویی با ارزش از خانواده ی کاسنی (Asteraceae) است که توانسته در دو دهة اخیر جایگاه مهمی در صنایع داروسازی پیدا کند. اندام های مختلف گیاه به ویژه ریشه-های آن حاوی ترکیب های دارویی ارزشمندی است که در تحریک سامانة ایمنی بدن برای مقابله با عامل های ویروسی و باکتریایی اثرگذاری های شگرفی دارد. با توجه به ارزش اقتصادی شایان توجه و اهمیت دارویی سرخارگل, اصلاح و گزینش ژنوتیپ های برتر از لحاظ ویژگی های ریخت شناختی (مورفولوژیک) و فیتوشیمیایی اهمیت بسزایی دارد. به منظور دستیابی به این هدف, این تحقیق بر پایه ی گزینش ژنوتیپ های برتر و ارزیابی نتاج آن ها در یک جمعیت دارای تنوع, طراحی و اجرا شد. بدین ترتیب پس از آماده سازی زمین, تیمار پیش رویشی بذرها و تولید نشاء گونه ی یادشده بر پایه ی طرح آزمایشی لاتیس ساده با دو تکرار کشت شده و مراحل فنولوژی و عملکرد زراعی آن ها شامل اندام های هوایی و یازده ویژگی دیگر بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس داده ها نشان داد که خانواده های خواهر-برادر ناتنی (تیمار) تفاوت معنی داری بر پایه ی همه ی ویژگی های مورد بررسی مانند سطح برگ, آغاز گلدهی, شمار غنچه, شمار گل, ارتفاع, قطر گل, وزن تر و وزن خشک در سطح 1 درصد داشتند. با توجه به نتایج, خانواده های با شماره های 93, 72, 92 و 97 در ویژگی هایی مانند سطح برگ, شمار غنچه, شمار گل, ارتفاع, قطر گیاه, شمار انشعاب از قاعده و وزن خشک نسبت به دیگر خانواده ها برتر بودند که با توجه به ترکیب پذیری عمومی شایان توجه آن ها, ترکیب بذرهای والدینی آن ها برای تشکیل جمعیت بهبودیافته ی بعدی می تواند سودمند واقع شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی