مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ی کاربرد پیش و پس از برداشت اسید سالیسیلیک در روند پیری گل لیلیوم عید پاک رقم tresor

صفحات

 صفحه شروع 383 | صفحه پایان 395

چکیده

 ازآنجایی که کیفیت و طول عمر گل های شاخه بریده به میزان زیادی تحت تأثیر عامل های پیش و پس از برداشت قرار می-گیرد, لذا تلاش های بسیاری برای افزایش کیفیت و عمر ماندگاری آن ها با استفاده از روش ها و ترکیب های مختلف صورت گرفته است. در این پژوهش, آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه ی طرح کامل تصادفی برای بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک در مرحله ی پیش و پس از برداشت با سه تکرار بر عمر ماندگاری لیلیوم انجام شد. غلظت های 0, 50, 100 و 200 میکرومولار اسید سالیسیلیک روی بوته های گل محلول پاشی شد و پس از برداشت, گل های شاخه بریده در محلول هایی با همان غلظت ها قرار گرفتند. نتایج, نشان دهنده ی تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک بر افزایش شمار غنچه و نیز تأخیر در کاهش فعالیت آنزیم های پاداکسنده (آنتی اکسیدان) بود و روند کاهش نسبت به شاهد با سرعت کمتری به پیش رفت. تیمار اسید سالیسیلیک تأثیر معنی داری در میزان پروتئین های کل در پنج مرحله ی رشد و نموی نداشت و میزان پراکسید هیدروژن نیز در گلبرگ ها یک روند افزایشی همراه با یک آهنگ ثابت داشت که نسبت به شاهد کمتر بود. کاربرد پیش و پس از برداشت اسید سالیسیلیک در غلظت های 50 و 100 میکرومولار با افزایش ظرفیت پاداکسندگی یاخته ها و همچنین به وسیله ی تنظیم توازن آب در گیاه, سبب افزایش عمر ماندگاری گل های شاخه بریده ی لیلیوم نسبت به شاهد شد. با توجه به گسترش استفاده از ترکیب های شیمیایی زیانبار در محلول نگهداری گل های شاخه بریده, ترکیب مورد بررسی قابلیت زیادی برای استفاده در گلخانه های پرورش و تولید سوسن عید پاک, گل فروشی ها و خانه دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.