Start: 2/7/2023 3:14:16 AMEnd: 2/7/2023 3:14:16 AM >> 599

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی برخی رقم های پابلند گل داوودی (Dendranthema grandiflorum Ramat. ) بر پایه ی صفات ریخت شناختی در شرایط بیرانشهر

صفحات

 صفحه شروع 589 | صفحه پایان 599

چکیده

گل داوودی (Dendranthema grandiflorum Ramat. ) یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و دارویی در عرصه ی جهانی به شمار می رود. به منظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی برخی رقم های گل داوودی با استفاده از نشانگر های ریخت شناختی (مورفولوژیک), 21 صفت کمی در 15 رقم پا بلند داوودی با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در بیرانشهر شهرستان خرم آباد, استان لرستان ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش, نشان دهنده ی دامنه ی گسترده ای از تغییرپذیری ها در بین رقم های مورد بررسی از نظر صفات اندازه گیری شده بود. در برخی از صفات از جمله شمار گل, شمار برگ, شمار شاخه های جانبی که ضریب تغییرپذیری های بالاتری نشان دادند, تنوع بیشتری در بین رقم های داوودی داشتند. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد, بین صفات شمار گل در بوته با شمار شاخه ی فرعی, قطر شاخه ی اصلی و گستردگی بوته همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت. در تجزیه ی عاملی, هفت عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژه ی بزرگ تر از 1 درمجموع توانستند 1/91 درصد واریانس کل را توجیه کنند. در تجزیه ی خوشه ای رقم ها در فاصله ی اقلیدسی 73/33, به سه گروه اصلی تقسیم بندی شدند. به طوری که دو رقم ̓ شکرنازʻ و ̕ نادیا2ʻ با بیشترین ارتفاع شاخه و رقم گل گیسʻ با بیشترین قطر سرگل از دیگر رقم ها متمایز شدند. بنابراین با توجه به اینکه بررسی این رقم ها در شرایط یکسان صورت گرفته است, می تواند گزینش برای صفات مورد بررسی صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی