مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران) | سال:1397 | دوره:49 | شماره:2 | صفحه شروع:351 | صفحه پایان:363

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

116

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و میزان تبخیر تعرق برخی توده های هندوانه در شرایط تنش خشکی تحت رژیم های مختلف آبیاری

صفحات

 صفحه شروع 351 | صفحه پایان 363

چکیده

 این آزمایش به منظور ارزیابی مقاومت به تنش خشکی توده های هندوانه ی شریف آباد, اصفهان, ابوجهل و رقم کریمسون سوییت انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خردشده دارای چهار رژیم آبیاری که 100درصد به عنوان شاهد, 75درصد, 50 درصد و 25 درصد آب قابل دسترس AW) =Available water) به عنوان شرایط تنش تقسیم بندی شدند, اجرا شد. بیشترین طول شاخساره و شمار گل های ماده در سطوح 100درصد و 75درصد آب قابل دسترس بود و کمترین آن در 25درصد آب قابل دسترس مشاهده شد. بیشترین کارایی مصرف آب برای هندوانه ی کریمسون سوییت با مقدار 16/34 کیلوگرم بر مترمکعب در سطح 75درصد AW بود. بیشترین عملکرد برحسب تن در هکتار در هندوانه ی شریف آباد در تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین مقدار در رقم کریمسون سوییت در سطح 25درصدAW بدون میوه بود. با شدید شدن سطح تنش توده ی شریف آباد و رقم کریمسون سوییت مقدار محتوای کل فنلی بیشتری نسبت به دیگر نمونه ها داشتند. در کل با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که توده ی شریف آباد نسبت به دیگر هندوانه های خوراکی مقاومت بهتری دارد. در رابطه با میزان تبخیر تعرق و KC(ضریب گیاهی) هندوانه ی کریمسون سوییت بیشترین و هندوانه ی ابوجهل کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. استفاده از توده های محلی و متحمل هندوانه در برنامه های اصلاحی و مدیریت بهینه ی آبیاری می تواند به کشاورزان در رویارویی با کمبود آب کمک کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID