مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

119

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری میوه ی خرمالو (Diospyros kaki Thunb)

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 217

کلیدواژه

خرمالو (Diospyros kaki Thunb)Q1

چکیده

 عمر کوتاه و حساسیت به سرمازدگی بزرگ ترین مشکل پس از برداشت رقم های خرمالو است. از جمله تیمارهای مؤثر در افزایش ماندگاری پس از برداشت میوه ها استفاده از فناوری نانو است. در این پژوهش تأثیر به کارگیری ظرف های نانو سیلیکات, ظرف های پلی اتیلن معمولی و بدون بسته بندی (شاهد) بر حفظ خواص کیفی میوه ی خرمالو رقم کرج در چهل روز انبارداری آن در دمای 1 درجه ی سلسیوس و رطوبت نسبی 95-90 درصد بررسی شد. در مدت های 20 و 40 روز میوه ها از انبار سرد خارج و پس از سه روز نگهداری در دمای معمولی به عنوان عمر قفسه ای ویژگی هایی همانند شاخص سرمازدگی, درصد کاهش وزن, سفتی بافت میوه, مواد جامد محلول کل, اسید قابل عیارسنجی (تیتراسیون), میزان آسکوربیک اسید, محتوای تانن محلول, کاروتنوئید کل, فلاونوئید کل و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) کل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد, بسته بندی نانو در هر دو مدت انبارداری در مقایسه با ظرف های پلی اتیلن معمولی و شاهد موجب حفظ بهتر خواص کیفی, میزان آسکوربیک اسید, میزان تانن محلول, فلاونوئید کل و فعالیت پاداکسندگی میوه در دوره ی انبارداری شد. همچنین میوه های خرمالوی بسته بندی شده با نانو سیلیکات کمترین شاخص سرمازدگی (01/0 درصد), کاهش وزن (32/1 درصد) و بیشترین میزان سفتی (33/5 نیوتن بر سانتی مترمربع) را داشتند. بنابراین استفاده از ظرف های حاوی نانو ذرات در افزایش ماندگاری پس از برداشت و حفظ کیفیت میوه ی خرمالو مؤثرتر بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی