Start: 2/7/2023 3:38:01 PMEnd: 2/7/2023 3:38:02 PM >> 640

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده ی آلسترومریا

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 131

چکیده

 در این بررسی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار برای بررسی تأثیر غلظت های مختلف هیدروژن پراکسید (600, 400, 200 میکرومولار) بر عمر گلجایی (vase life) و بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده ی آلسترومریا انجام شد. همه ی غلظت های به کاررفته ی هیدروژن پراکسید (H2O2) عمر گلجایی را افزایش داد که بیشترین عمر گلجایی در تیمار هیدروژن پراکسید 600 میکرومولار مشاهده شد که هفت روز بیشتر از گل های شاهد بود. هیدروژن پراکسید همچنین باعث کاهش پژمردگی گلچه ها, میزان MDA و کاهش هدررفت آب در مقایسه با گل های شاهد شد. درحالی که فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز وگایاکول پراکسیداز را در گلبرگ ها افزایش داد. فعالیت آنزیم کاتالاز تنها در تیمار 600 میکرومولار افزایش معنی دار داشت. سنجش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز نشان داد که هیدروژن پراکسید فعالیت این آنزیم را در گلبرگ ها به میزان معنی داری نسبت به گل های شاهد کاهش داده است. داده های به دست آمده از این پژوهش نشان داد, کاربرد هیدروژن پراکسید برون زا در غلظت های بهینه به عنوان یک مولکول سیگنال عمل کرده و از راه کاهش پراکسیداسیون لیپید, القاء فعالیت آنزیم های پاداکسنده (آنتی اکسیدان) و جلوگیری از فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز باعث افزایش عمر گلجایی و بهبود کیفیت پس از برداشت گل آلسترومریا شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی