video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

165

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی ضریب دبی روزنه های جانبی مستطیلی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 96

چکیده

 در این تحقیق, مقادیر ضریب دبی روزنه های جانبی با استفاده از روش های ANFIS و ANFIS-GA تخمین زده شد. برای مدل-سازی ضریب دبی, تاثیرات نسبت عرض کانال اصلی به طول روزنه جانبی (B/L), نسبت ارتفاع روزنه جانبی به طول روزنه جانبی (W/L), نسبت عمق جریان در کانال اصلی به طول روزنه جانبی (Ym/L) و عدد فرود (Fr) در نظر گرفته شد. برای محاسبه ضریب دبی یازده مدل مختلف برای هر یک از مدل های ANFIS و ANFIS-GA معرفی گردید. سپس به منظور مقایسه نتایج مدل های محاسبات نرم با مدل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD), ضریب دبی روزنه جانبی با استفاده از مدل FLOW-3D شبیه سازی شد. برای آشفتگی میدان جریان از مدل های آشفتگی k-ε استاندارد و RNGk-ε استفاده گردید. بر اساس نتایج مدل عددی, مدل آشفتگی RNG k-ε آشفتگی میدان جریان را با دقت بیشتری نسبت به مدل k-ε شبیه سازی نمود. همچنین مقادیر MAPEوRMSE برای دبی های مدل سازی شده توسط حل عددی به ترتیب برابر 204/12 و 001/0 است. با تحلیل نتایج مدل های ANFIS, ANFIS-GA و CFD, مدل ANFIS-GA مدل برتر معرفی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شعبانلو، سعید، یوسفوند، فریبرز، عظیمی، حامد، و ابتهاج، عیسی. (1398). مدل سازی ضریب دبی روزنه های جانبی مستطیلی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، 29(1 )، 83-96. SID. https://sid.ir/paper/147940/fa

  Vancouver: کپی

  شعبانلو سعید، یوسفوند فریبرز، عظیمی حامد، ابتهاج عیسی. مدل سازی ضریب دبی روزنه های جانبی مستطیلی. دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)[Internet]. 1398؛29(1 ):83-96. Available from: https://sid.ir/paper/147940/fa

  IEEE: کپی

  سعید شعبانلو، فریبرز یوسفوند، حامد عظیمی، و عیسی ابتهاج، “مدل سازی ضریب دبی روزنه های جانبی مستطیلی،” دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)، vol. 29، no. 1 ، pp. 83–96، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/147940/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی