video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

701

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روابط هم بستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 225

چکیده

 به منظور تعیین روابط هم بستگی بین سرعت و دوره پرشدن دانه با سایر صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد و پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف بر سرعت پرشدن دانه, تعداد 93 رقم برنج در سال زراعی 1380 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت دریک آزمایش بدون طرح آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. خوشه های مربوط به ساقه های اصلی علامت گذاری شده و 10 روز بعد از گرده افشانی در فواصل 3 روزه برداشت شدند. داده های وزن خشک دانه در یک مدل چند جمله ای درجه 3 برازش شد (میانگین R2 برای کلیه ارقام 0.98), و به کمک آن سرعت و دوره پرشدن دانه برای همه ارقام ارزیابی گردید. در این بررسی سرعت پرشدن دانه با صفات وابسته به ظرفیت مخزن یعنی وزن دانه, اندازه دانه و تعداد دانه در خوشه هم بستگی نشان داد, ولی با صفات وابسته به مبدا به جز مقدار کلروفیل برگ پرچم و برگ دوم هم بستگی معنی داری نداشت. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که وزن نهایی تک دانه, دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم سه صفت سهیم در سرعت پرشدن دانه هستند, ولی نتایج تجزیه علیت مشخص کرد که فقط دو صفت از سه صفت یاد شده (وزن نهایی تک دانه و دوره پرشدن دانه) بیشترین تاثیر را بر سرعت پرشدن دانه دارند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام بدون در نظر گرفتن وزن نهایی تک دانه نشان داد که مقدار کلروفیل برگ پرچم, عرض دانه, دوره پرشدن دانه و طول دانه در سرعت پرشدن دانه سهیم هستند. چنین به نظر می رسد که پس از وزن نهایی دانه که بیشترین اثر مستقیم و مثبت, و دوره پرشدن دانه که بیشترین اثر مستقیم منفی را بر سرعت پرشدن دارند, اندازه دانه نیز بر سرعت پرشدن دانه تاثیر گذار است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مجتبایی زمانی، مهرو، اصفهانی، مسعود، هنرنژاد، رحیم، و اله قلی پور، مهرزاد. (1385). بررسی روابط هم بستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 10(4 (الف))، 213-225. SID. https://sid.ir/paper/14751/fa

  Vancouver: کپی

  مجتبایی زمانی مهرو، اصفهانی مسعود، هنرنژاد رحیم، اله قلی پور مهرزاد. بررسی روابط هم بستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1385؛10(4 (الف)):213-225. Available from: https://sid.ir/paper/14751/fa

  IEEE: کپی

  مهرو مجتبایی زمانی، مسعود اصفهانی، رحیم هنرنژاد، و مهرزاد اله قلی پور، “بررسی روابط هم بستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج،” علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 10، no. 4 (الف)، pp. 213–225، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/14751/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.