مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) | سال:1389 | دوره:26-2 | شماره:3 | صفحه شروع:343 | صفحه پایان:357

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

231

دانلود:

100

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر زمان های مختلف قلمه گیری و غلظت های هورمونی بر ریشه زایی قلمه های چوبی سخت و نیمه سخت در پایه گیلاس گزیلا 6

صفحات

 صفحه شروع 343 | صفحه پایان 357

چکیده

 به منظور تکثیر رویشی پایه گزیلا 6(Gisela6)  از قلمه چوب سخت در دو زمان مختلف دی و بهمن و تیمار با هورمون های ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های صفر, 1000, 2000, 3000 میلی گرم درلیتر و قلمه چوب نیمه سخت در دو زمان تیر و مرداد و تیمار با هورمون های NAA و IBA و با غلظت های صفر, 1000, 1500 میلی گرم در لیتر استفاده شد. شاخه های گزینش شده برای ریشه زایی در هر دو نوع (سخت و نیمه سخت) به دو قسمت ابتدایی و انتهایی بطور جداگانه تقسیم و اثر زمان و غلظت های مختلف هورمون بر ریشه زایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان, نوع قلمه و غلظت های مختلف هورمون بر درصد ریشه زایی در سطح 1% معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی (70%) مربوط به تیمار 1000 میلی گرم در لیترIBA  در قسمت انتهایی قلمه های چوبی نیمه سخت تیرماه بود. در قلمه های چوب سخت بیشترین درصد ریشه زایی (46.6%) مربوط به تیمار 3000 میلی گرم در لیتر IBA در قسمت ابتدایی قلمه های دی ماه بود. افزایش غلظت هورمون, باعث افزایش تعداد ریشه اصلی و فرعی و طول قسمت ریشه دار گردید و از طرفی منجر به کاهش میانگین طول ریشه اصلی و فرعی شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID