مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) | سال:1392 | دوره:29-1 | شماره:2 | صفحه شروع:349 | صفحه پایان:367

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

238

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط آبیاری معمولی و محدود

صفحات

 صفحه شروع 349 | صفحه پایان 367

چکیده

 به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین رابطه بین عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی, تعداد 648 نمونه لوبیای معمولی از کلکسیون حبوبات بانک ژن دانشکده کشاورزی, در قالب طرح مقدماتی آگمنت بدون تکرار, مشتمل بر 13 بلوک در دو شرایط آبیاری معمولی و آبیاری محدود در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج, در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل تعداد روز تا 50% گل دهی, روز تا رسیدگی کامل, طول دوره پرشدن غلاف, تعداد بذر در غلاف, وزن صددانه و عملکرد در هکتار بود. میانگین, انحراف معیار, دامنه تغییرات و ضریب تنوع فنوتیپی برای هر صفت در هر دو شرایط, محاسبه و تنوع زیادی برای هر صفت مشاهده شد. مقادیر ضریب همبستگی ساده بین صفات مختلف در دو شرایط آبیاری نشان داد که عملکرد کل با صفات مورد بررسی همبستگی معنی داری دارد, بنابراین از آن ها می توان در برنامه های به نژادی به منظور افزایش عملکرد بهره جست. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی بر اساس چرخش وریمکس نشان داد که در شرایط آبیاری معمولی و محدود سه مولفه اصلی به ترتیب 72.57% و 73.37% از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. برای تعیین دوری و نزدیکی ژنوتیپ ها و همچنین گروه بندی آن ها بر مبنای صفات مورد بررسی, تجزیه خوشه ای با روش UPGMA و با استفاده از مربع فاصله اقلیدسی انجام شد که در نتیجه ژنوتیپ ها در هشت کلاستر مجزا گروه بندی شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID