video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

687

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط صفات وابسته به سازگاری به خشکی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 82

چکیده

 این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی 52 ژنوتیپ جو زراعت دیم متعلق به کشورهای مصر, ایران و چین (تهیه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم, مراغه) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انجام شد. پس از استخراج DNA از برگ های جوان, محصولات تکثیری با استفاده از 59 جفت آغازگر ریزماهواره روی ژل الکتروفورز واسرشته ساز پلی آکریلامید 4.5% تفکیک شدند. در کل از 40 جفت آغازگر ریزماهواره دارای تکثیر مناسب 134 الل چندشکل, با میانگین 3.4 الل به ازای هر نشانگر شناسایی شد و متوسط PIC برای کلیه نشانگرها 0.47 محاسبه شد. بر اساس نتایج, نشانگرهای ریزماهواره چندشکلی بالایی در ژنوتیپ های جو نشان دادند. در تجزیه خوشه ای به روش UPGMA ژنوتیپ ها به دو گروه اصلی طبقه بندی و ژنوتیپ های دو ردیفه و شش ردیفه تا حد زیادی از هم تفکیک شدند. تنوع ژنتیکی مطلوبی در درون و بین گروه ها وجود داشت. بر اساس تجزیه ارتباط, 18 نشانگر مثبت سازگاری به خشکی شناسایی شد که در صورت تایید در سایر آزمایش ها قابل استفاده در برنامه های به نژادی هستند. این نشانگرها می توانند به طور موثر برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژرم پلاسم جو مورد استفاده قرار گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دژستان، سارا، ایزدی دوگونچی، مهدی، اصغری، علی، و صادق زاده، بهزاد. (1395). تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط صفات وابسته به سازگاری به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر)، 32-1(1)، 67-82. SID. https://sid.ir/paper/146880/fa

  Vancouver: کپی

  دژستان سارا، ایزدی دوگونچی مهدی، اصغری علی، صادق زاده بهزاد. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط صفات وابسته به سازگاری به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر)[Internet]. 1395؛32-1(1):67-82. Available from: https://sid.ir/paper/146880/fa

  IEEE: کپی

  سارا دژستان، مهدی ایزدی دوگونچی، علی اصغری، و بهزاد صادق زاده، “تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط صفات وابسته به سازگاری به خشکی،” مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر)، vol. 32-1، no. 1، pp. 67–82، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/146880/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی