Start: 2/7/2023 11:24:25 AMEnd: 2/7/2023 11:24:26 AM >> 710

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

494

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظریه نیازهای مازلو

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 150

چکیده

 کم آبی, مفهومی آشنا در ادبیات امروز توسعه روستایی است. پرداختن به این مسئله در بخش کشاورزی به عنوان یکی از متقاضیان بزرگ آب, ضروری است. یکی از مسیرهای پرداختن به این مسئله, بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب است. برای این منظور, می توان از ارزیابی نیاز بهره گرفت. هدف این پژوهش, تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب, به وسیله کاربرد ارزیابی نیازها با استفاده از نظریه مازلو بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با فن پیمایش انجام گرفت. کشاورزان شهرستان کوار به عنوان جامعه آماری انتخاب شده (13187 N=) و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای, 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله اساتید روانشناسی اجتماعی و ترویج کشاورزی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد (69/0 ≤ α ≤ 97/0). نتایج نشان داد که نیازهای ایمنی و نیازهای فیزیولوژیک به عنوان مهم ترین عوامل, دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام دارای اثر مثبت و معنی دار بر نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بودند. بر اساس نتایج, می توان راهکارهایی برای حفاظت از آب ارایه کرد که با نیازهای کشاورزان سازگار باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی