video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

586

دانلود:

200

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نیازهای آموزشی ترویجی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر

صفحات

 صفحه شروع 403 | صفحه پایان 417

چکیده

 این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی ترویجی انجیرکارن شهرستان پلدختر در زمینه بازاریابی و فرآوری انجیر انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمام انجیرکاران شهرستان بود (2000N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب 322 انجیرکار به عنوان نمونه از هشت روستای انجیرخیز این شهرستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش های فرآوری (87/0) و بازاریابی (94/0) تأیید گردید. در نهایت از 322 پرسشنامه توزیع شده, 274 پرسشنامه کامل و مناسب جهت انجام تجزیه و تحلیل تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نیاز آموزشی انجیرکاران با جنسیت, سطح تحصیلات, شغل, نوع بهره برداری و شرکت در دوره های آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین سابقه کار, درآمد و میزان ارتباط با منابع اطلاعاتی و میزان نیاز آموزشی آنها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در نهایت روش های آموزشی بحث های غیررسمی, پرسش و پاسخ و حل مسأله برای آموزش در زمینه بازاریابی و روش آموزشی نمایش طریقه ای برای آموزش در زمینه فرآوری پیشنهاد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیری، حسین، چیذری، محمد، و عباسی، عنایت. (1395). بررسی نیازهای آموزشی ترویجی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 47(2 )، 403-417. SID. https://sid.ir/paper/146540/fa

  Vancouver: کپی

  امیری حسین، چیذری محمد، عباسی عنایت. بررسی نیازهای آموزشی ترویجی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1395؛47(2 ):403-417. Available from: https://sid.ir/paper/146540/fa

  IEEE: کپی

  حسین امیری، محمد چیذری، و عنایت عباسی، “بررسی نیازهای آموزشی ترویجی انجیرکاران شهرستان پلدختر پیرامون بازاریابی و فرآوری انجیر،” تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 47، no. 2 ، pp. 403–417، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/146540/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی