Start: 2/7/2023 2:54:29 AMEnd: 2/7/2023 2:54:30 AM >> 607

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

488

دانلود:

370

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین مدل راهبردی TOWS در توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی استان مازندران

صفحات

 صفحه شروع 509 | صفحه پایان 525

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش, تدوین مدل راهبردی TOWS در توسعه گردشگری روستایی (گردشگری کشاورزی, بوم گردشگری) استان مازندران با بررسی موردی در دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی است. پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که با بررسی مطالعات تحلیلی و مرور ادبیاتی از منابع مختلف و نتایج تحلیلی با نظر متخصصان و پژوهشگران حیطه ی گردشگری کشاورزی و روستایی به اولویت بندی هریک از عوامل داخلی(قوت ها و ضعف ها) و بیرونی(فرصت ها و تهدیدها) و تدوین راهبرد TOWS پرداخته است. جامعه آماری پژوهش, گروهی از متخصصان و کارشناسان دارای تجربه و تخصص علمی و مدیریتی در زمینه گردشگری روستایی و توسعه و عمران روستایی اند که به طور هدفمند و در دسترس20 نفر انتخاب شدند. پرسش نامه بر اساس تکنیک AHP و مقیاس نه سطحی ساعتی میان آنها توزیع شد. در نهایت 16 پرسش نامه تکمیل, جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. برای پردازش اطلاعات از تکنیکSWOT-AHP با استفاده از نرم افزارSuper Decisions نسخه 6/2 وExcel بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها, نقاط قوت, فرصت ها, ضعف ها و تهدیدها, اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. در تدوین راهبرد ها با بهره گیری از مدل TOWS با توجه به غیرقابل کنترل بودن عوامل بیرونی سعی شده است بیشتر بر عوامل قابل کنترل درونی تأکید شود. مهم ترین راهبرد های مدل TOWS, به ترتیب اولویت شامل راهبرد های حداکثر-حداکثر(SO), حداقل-حداکثر(WO), حداکثر-حداقل(ST) و حداقل-حداقل (WT)برای توسعه گردشگری روستایی تبیین گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی