Start: 2/2/2023 3:25:20 PMEnd: 2/2/2023 3:25:20 PM >> 570

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,498

دانلود:

511

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و ارزیابی ریسک های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تأمین نان استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 439 | صفحه پایان 459

چکیده

 هدف از این پژوهش, ارزیابی ریسک های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تأمین نان استان خوزستان است که در دو فاز انجام گرفته است. به این منظور از روش پژوهش ترکیبی-اکتشافی استفاده گردید که در فاز اول از تئوری بنیانی برای شناسایی ریسک و در فاز دوم از پیمایش مقطعی برای ارزیابی ریسک مورد بهره برداری قرار گرفت. در فاز اول, از میان جامعه آماری, شامل کارشناسان و کشاورزان پیش رو در تولید گندم, 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی(بارز و موارد شناخته شده) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مرحله, مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده بوده است. در فاز دوم, از میان جامعه آماری, شامل کشاورزان گندمکار, 150 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بارز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. . ابزار جمع آوری اطلاعات در این مرحله, چک لیست بوده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک ارزیابی حالت های شکست و اثرات آن استفاده شد. قابلیت اعتبار ریسک های شناسایی شده و روایی چک لیست-ها با نظر صاحب نظران و متخصصین مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تئوری بنیانی در فاز اول, 12 مقوله ریسک, شناسایی شد و نتایج ارزیابی ریسک ها نیز بیانگر آن بود که به ترتیب ریسک محیطی, ریسک ایمنی محصول و محیط زیست, ریسک تأمین نهاده ها, ریسک فعالیت های زراعی, ریسک زیرساخت ها, ریسک فناوری, ریسک دسترسی به اطلاعات و آموزش های ترویجی, ریسک مالی, ریسک زمانی, ریسک بازار, ریسک پژوهش و توسعه, ریسک انسانی در اولویت بندی ریسک های مرتبط با تولید گندم قرار دارند. همچنین ریسک محیطی در زمره یکی از ریسک های بسیار نیرومند, ریسک ایمنی محصول و محیط زیست به عنوان یکی از ریسک های نیرومند و ریسک های بازار, پژوهش و توسعه انسانی از جمله ریسک های ضعیف ارزیابی شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی