مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

243

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مؤثر بر خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

صفحات

 صفحه شروع 487 | صفحه پایان 508

چکیده

 کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید ناشی از خردی و پراکندگی نامنظم قطعات زراعی و باغی یکی از موانع عمده دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی صورت گرفت تا با شناسایی این عوامل, بتوان راه کارهای مناسب جهت ساماندهی وضعیت موجود اراضی کشاورزی ارائه داد. جامعه آماری این تحقیق را بهره برداران بخش کشاورزی ساکن در استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند (212926N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرات گروهی از پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان حوزه خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور مورد بررسی, بازبینی و اصلاح قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ (85/0) تأیید شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه در شش عامل فنی-اقتصادی, فیزیکی-کالبدی, کیفی-اجتماعی, نظارتی, تاریخی-مذهبی و زراعی گروه بندی شدند. این شش عامل 13/65 درصد واریانس عوامل تعیین کننده خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه را تبیین کردند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی, عامل فنی-اقتصادی (سنتی بودن نظام های بهره برداری, ابتدایی بودن امکانات و شیوه های تولید کشاورزی در مناطق روستایی, پایین بودن بهره وری اراضی کشاورزی, فاصله قطعات از منبع آب, وجود قوانین و سیاست های کشاورزی نامناسب, نبود الگوی مناسب کشت و فقدان قدرت مالی کشاورزان جهت خرید و یا معاوضه قطعات) مهم ترین عامل خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی