Start: 2/7/2023 9:35:07 PMEnd: 2/7/2023 9:35:08 PM >> 757

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

34

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مبادله و تقاضای بیمه محصول گندم، جو و سیب زمینی در استان همدان

صفحات

 صفحه شروع 397 | صفحه پایان 412

چکیده

بیمه محصولات کشاورزی ساز و کاری مالی بشمار می آید که هدف آن حداقل کردن بی ثباتی ناشی از خسارات حاصل از عوامل گوناگون و نامشخص در بخش کشاورزی است. بالا بودن هزینه مبادله بیمه محصولات کشاورزی باعث کاهش گرایش و پذیرش بیمه توسط کشاورزان می گردد. هدف این پژوهش, اندازه گیری هزینه مبادله و عوامل مؤثر بر آن و برآورد تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در استان همدان است. داده های استفاده شده در این پژوهش از نوع داده های مقطعی می-باشند که در 245 پرسشنامه و در سال زراعی 93-94 به طور تصادفی از بین کشاورزان جمع آوری گردید. به منظور برآورد عوامل مؤثر بر هزینه مبادله از روش خطی و برآورد عوامل مؤثر در بیمه محصولات کشاورزی احتمال آن ها توسط الگوی لاجیت و در نرم افزار Eviews برآورد گردید. نتایج نشان داد هزینه بالای مبادله بیمه محصولات کشاورزی 25 الی 30 درصد از هزینه کل بیمه را شامل شده که منجر به کاهش بیمه پذیری افراد می گردد. همچنین سطح تحصیلات, شیوه کشت و خسارت دریافتی, اثر مثبت و معنی داری بر هزینه مبادله داشته است. کشش تحصیلات تقاضای بیمه, 86/0 است. سطح زیر کشت و هزینه مبادله, اثر منفی بر تمایل کشاورزان به بیمه کردن محصول دارد و با یک واحد افزایش در سطح زیر کشت, تقاضای بیمه 34/0-واحد کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی