video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

451

دانلود:

301

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگرا: مورد مطالعه استان کرمان

صفحات

 صفحه شروع 311 | صفحه پایان 329

چکیده

 شناسایی کنشگران نهادی و ارزیابی تعاملات آنها با یکدیگر از ملزومات استقرار نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگراست. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل شبکه ی اجتماعی, وضعیت تعامل نهادهای مرتبط با فعالیت های آموزشی-ترویجی در سطح استان کرمان را بررسی و تحلیل کرده است. در این راستا, ابتدا به روش پژوهش آرشیوی, مشاهده مستقیم و مصاحبه غیرساختارمند با 163 نفر از متخصصان کلیدی فعال در حوزه ی ترویج و آموزش کشاورزی, تعداد 51 نهاد دولتی, خصوصی, انتفاعی و غیرانتفاعی شناسایی شدند و در مرحله ی بعد, برای تحلیل ساختار الگوی روابط بین این کنشگران نهادی از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی برای شش شبکه ی تبادل کارشناس فنی, اجرای پروژه مشترک, تحقیق و مشاوره علمی, حمایت فنی, حمایت مالی و اثر سیاستی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط فعلی در زمینه ی فعالیت های آموزشی-ترویجی, شبکه ی نهادی پویا و سیّال از تعامل و ارتباط ارگانیک همه ی کنشگران برخوردار نیست. همچنین, در شبکه های نهادی موجود بین سازمان های مردم نهاد و غیردولتی با سازمان های دولتی توازن در نفوذ و اقتدار وجود ندارد, به گونه ای که سازمان های خصوصی, انتفاعی و غیرانتفاعی, اقتدار, نفوذ و قدرت کنترل پایین تری دارند و در فرآیند سیاستگزاری, مدیریت و تصمیم گیری کمتر مورد توجه قرار می گیرند, به طوری که نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثراگرا در سطح استان کرمان بیش از آن که «کشاورزمحور», «روستایی محور» و «بهره بردار محور» باشد, «بودجه محور» است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی