video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

590

دانلود:

261

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها

صفحات

 صفحه شروع 293 | صفحه پایان 309

چکیده

 هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دانش, نگرش و رضایت مندی شغلی بر سطح پایداری واحدهای تولید گلخانه ای بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه نیز گلخانه داران سبزی و صیفی عضو تعاونی های شهرستان پاکدشت (340N=) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر تعیین و داده ها به صورت کاملاً تصادفی از بین آنها جمع آوری شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن به وسیله پنل متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ, پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده برای مقیاس های دانش کشاورزی پایدار, نگرش به کشاورزی پایدار و رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار های SPSS وLisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مد ل سازی معادلات ساختاری نشان داد متغیر های دانش, نگرش و رضایت مندی گلخانه داران تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح پایداری گلخانه ها دارند. در نهایت, پس از تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر ها بر سطح پایداری واحد های تولید مشخص شد که این عوامل در مجموع توانایی تبیین 69 درصد متغیر وابسته را داراست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سبحانی، سیدمحمدجواد، جمشیدی، امید، و نوروزی، عباس. (1397). بررسی تأثیر دانش, نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(2 )، 293-309. SID. https://sid.ir/paper/146490/fa

  Vancouver: کپی

  سبحانی سیدمحمدجواد، جمشیدی امید، نوروزی عباس. بررسی تأثیر دانش, نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(2 ):293-309. Available from: https://sid.ir/paper/146490/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمدجواد سبحانی، امید جمشیدی، و عباس نوروزی، “بررسی تأثیر دانش, نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها،” تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 2 ، pp. 293–309، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/146490/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی