مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی الگوی فرآیند تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 285

چکیده

 این تحقیق با هدف طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران به انجام رسیده است. به لحاط روششناسی این تحقیق به روش علی – ارتباطی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس – واریانس انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2030 نفر از اعضای هیات علمی شاغل در دانشکده های کشاورزی دولتی ایران بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 305 نفر تعیین گردید. انتخاب نمونهها از طریق نمونهگیری تصادفی چندمرحله ای توام با انتساب متناسب صورت گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری دادهها از روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که فرآیند تجاری سازی شامل هفت مرحله شکلگیری ایدههای پژوهشی و فناوری, ارزیابی ایدههای پژوهشی و فناوری, تدوین ایدههای پژوهشی و فناوری, اجرای ایدههای پژوهشی و فناوری, زمینهسازی برای تجاریسازی یافتههای پژوهشی, پیادهسازی و مدیریت طرح تجاریسازی یافتههای پژوهشی و بلوغ و تکامل فرآیند تجاریسازی یافتههای پژوهشی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی