مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی رابطه بین سبکهای ارتباطی در سه جامعه شهر، روستا-شهر، روستا: مطالعه میدانی استان خراسان رضوی

صفحات

 صفحه شروع 343 | صفحه پایان 353

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت سبک های ارتباطی هوش هیجانی, پرخاشگرانه و منفعلانه درجوامع شهری, روستایی و روستا-شهری می باشد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی, 312 نفر از ساکنین شهر, روستا و روستا-شهر شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به روش تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از هوش هیجانی بار-آن, شیرینگ و باس و پری, به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده گردید که روایی و پایایی بترتیب 0. 72 و0. 84 بود. داده ها با آزمونF و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین هوش هیجانی و ارتباط پرخاشگرانه, در جوامع تحت بررسی دارای تفاوت معنی داری بوده ولی میانگین ارتباط منفعلانه در سه جامعه تحت بررسی معنی دار نبوده است. همچنین بین سطح تحصیلات و محل سکونت افراد با سبک های ارتباطی همبستگی وجود داشته است. براساس یافته های تحقیق پیش داوری در زمینه غلبه رفتار خشونت آمیز در میان جوامع مورد مطالعه رد شده است و رفتار هوش هیجانی جامعه روستایی بیش از جوامع روستا-شهری و شهری می باشد. با توجه به همبستگی مثبت بین تحصیلات و هوش هیجانی می توان امید داشت که با بالا رفتن روز افزون سطح سواد جامعه, افراد بیش از قبل به ارتباط جرأتمندانه (هوش هیجانی) روی آوردند. باتوجه به همبستگی منفی بین تحصیلات و دو سبک ارتباطی دیگر افراد از رفتار پرخاشگرانه و منفعلانه دوری کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی