مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

-تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 53

چکیده

 هدف از این تحقیق تحلیل سازوکارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران می باشد. به منظور شناسائی سازوکارهای تاثیر گذار در تحول آفرینی آموزشی از روش فراترکیب استفاده شد و 71 سازوکار شناسائی گردید. برای تحلیل داده های گرد آوری شده از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر شامل 358 نفر از اعضای هیات علمی سه دانشکده کشاورزی تربیت مدرس, شیراز و تهران می باشد که از این میان 185 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 166 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید که روایی ظاهر و محتوای آن توسط جمعی از استادان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بررسی و روائی آن 91/0 بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل سازوکارها منجر به شناسائی 6 عامل اثرگذار در امر تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران گردید. عامل ها به ترتیب عبارتند از رهبری, صلاحیت های آموزشی, یادگیری, کیفیت در آموزش عالی, آموزش و تدریس, و زمینه ها و راهبردها. این عامل ها توانایی تبیین حدودا 52 درصد از واریانس مجموع سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی را دارا می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی