مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل لجیت اثرات ابعاد نوآوری و نگرش بر رفتار زیست محیطی روستاییان در ارتباط با فناوری های حفاظتی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 92

چکیده

 ابعاد تخریب محیط زیست به چنان حجمی رسیده است که بشر امروزی بدون دگرگونی در تفکر و رفتار خویش هرگز قادر نخواهد بود برای مشکلات زیست محیطی خود, راه حلی را بیابد. رفتار روستاییان در برخورد با منابع پایه, نقش تعیین کننده ای در حفاظت از محیط زیست دارد. این پژوهش با هدف تحلیل لجیت اثرات ابعاد نوآوری و نگرش بر رفتار زیست محیطی روستاییان در ارتباط با فناوری های حفاظتی انجام شد. حجم جامعه برابر 109679 خانوار روستایی می باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 250 خانوار انتخاب و اطلاعات لازم از آن ها گردآوری شد. این تحقیق توصیفی به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به وسیله اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما, آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS win18 انجام شد. یافته ها نشان داد که اکثر روستاییان رفتار زیست محیطی متوسط رو به پایینی دارند. همچنین از بین ابعاد نوآوری "سازگاری, رویت پذیری, آزمون پذیری, مزیت نسبی و پیچیدگی" و نگرش زیست محیطی, به ترتیب سازگاری, رویت پذیری, پیچیدگی و نگرش زیست محیطی بر بروز رفتار زیست محیطی روستاییان تاثیر دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی