Start: 2/8/2023 8:27:12 AMEnd: 2/8/2023 8:27:14 AM >> 950

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

549

دانلود:

235

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد تئوری بنیانی در بررسی رفتار پایدار زیست محیطی کشاورزان؛ یک تحلیل اکتشافی

صفحات

 صفحه شروع 597 | صفحه پایان 635

چکیده

توسعه پایدار یک راهکار برای زندگی و کار در قرن بیست و یکم است. مروری بر ادبیات توسعه نشان می دهد که توسعه پایدار دارای سه بعد مهم و اساسی می باشد که عبارتند از ابعاد اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی. همچنین در میان شاخص های مختلف پایداری, بنا بر نظر کمیسیون توسعه پایدار, مهمترین مؤلفه توسعه پایدار, حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر, امروزه موضوع پایداری سرلوحه تمامی فعالیت ها و برنامه های توسعه, از جمله توسعه روستایی می باشد. نگرانی اساسی سازمان-های بین المللی و اندیشمندان, بروز معضلات محیط زیست و روند رو به افزایش آن می باشد. "انسان" به عنوان عامل تأثیرگذار و قربانی این بحران به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف دستیابی به مهمترین عوامل در شکل گیری رفتار زیست محیطی کشاورزان, با رویکرد کیفی و با روش تئوری بنیانی صورت گرفت. بطور خلاصه, در تحقیق حاضر با مرور مصاحبات و مراجعه مکرر به داده ها از مفاهیم استخراج شده, تعداد 158 مفهوم شناسایی و طبقه بندی شد. از میان مقولات استخراج شده تعداد سه مقوله "نگرش زیست محیطی", "موقعیت اقتصادی" و "سیاست های زیست محیطی", به عنوان مقوله های اصلی و شش مقوله با عنوان های دسترسی به منابع, مسائل زمینه ای, آموزش, تکنولوژی, تعاون و مشارکت و تأثیر هم نوعان و تجارب بومی به عنوان مقولات فرعی قلمداد شدند و در نهایت با شناسایی مقوله هسته ای, مدل پارادایمی ترسیم شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی