video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,019

دانلود:

298

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر آب سردکن های متداول بر روی کیفیت آب آشامیدنی

صفحات

 صفحه شروع 268 | صفحه پایان 275

چکیده

 زمینه و هدف: کیفیت آب تصفیه شده ممکن است قبل از مصرف تحت تاثیر خطوط انتقال آب, منابع ذخیره و دستگاه های نصب شده بر روی خطوط گیرد. دستگاه های آب سرد کن از جمله وسایلی هستند که به طور وسیع در فصول گرم سال مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه ها به دلیل ساختار داخلی نظیر داشتن مخزن و هم چنین لوله ها و اتصالات موجود ممکن است بالقوه بر روی کیفیت آب آشامیدنی تاثیر داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر این دستگاه ها بر روی کیفیت آب مصرفی طرح ریزی گردید.روش بررسی: در این مطالعه آب 29 دستگاه آب سردکن فلزی متداول موجود در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1378 از لحاظ شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف و پارامترهای فیزیکوشیمیایی شامل کدورت, pH, درجه حرارت و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. هم زمان نمونه های کنترل نیز از نزدیک ترین شیر آب آشامیدنی به هر دستگاه برداشت گردید.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که باکتری های شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف کمتر از حد استاندارد بوده و اختلاف معنی داری بین نمونه های کنترل و دستگاه ها وجود ندارد. در مورد فلزات سنگین نیز اختلاف معنی داری بین نتایج نمونه های کنترل و آب دستگاه ها وجود نداشت و تنها در مورد مس این اختلاف معنی دار نشان داده شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دستگاه های آب سرد کن فلزی متداول تغییر خاصی را در کیفیت آب ایجاد نمی کنند و نگرانی در ارتباط با مصرف آب از این دستگاه ها وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طاهری، انسیه، وحیددستجردی، مرضیه، حاتم زاده، مریم، حسن زاده، اکبر، غفاریان نبرین، فریبا، و نیک آیین، مهناز. (1388). ارزیابی اثر آب سردکن های متداول بر روی کیفیت آب آشامیدنی. سلامت و محیط زیست، 2(4 (پی در پی 6))، 268-275. SID. https://sid.ir/paper/146011/fa

  Vancouver: کپی

  طاهری انسیه، وحیددستجردی مرضیه، حاتم زاده مریم، حسن زاده اکبر، غفاریان نبرین فریبا، نیک آیین مهناز. ارزیابی اثر آب سردکن های متداول بر روی کیفیت آب آشامیدنی. سلامت و محیط زیست[Internet]. 1388؛2(4 (پی در پی 6)):268-275. Available from: https://sid.ir/paper/146011/fa

  IEEE: کپی

  انسیه طاهری، مرضیه وحیددستجردی، مریم حاتم زاده، اکبر حسن زاده، فریبا غفاریان نبرین، و مهناز نیک آیین، “ارزیابی اثر آب سردکن های متداول بر روی کیفیت آب آشامیدنی،” سلامت و محیط زیست، vol. 2، no. 4 (پی در پی 6)، pp. 268–275، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/146011/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی