مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,078

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر روش های مختلف مصرف روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 79

چکیده

 به منظور بررسی اثرات روش های مختلف کود دهی روی و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی گندم, آزمایشی گلدانی در سال 1387 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به اجرا در آمد. فاکتورهای این آزمایش شامل 3 سطح مصرف خاکی منگنز, دو سطح محلول پاشی, 3 سطح مصرف خاکی روی, دو سطح محلول پاشی بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در غلظت 5 میلی گرم بر کیلوگرم مصرف خاکی منگنز و 10 میلی گرم بر کیلو گرم مصرف خاکی روی به دست آمد. نتایج نشان داد که کاربرد خاکی کود منگنر موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه, وزن هزار دانه, تعداد دانه در سنبله, غلظت و محتوای روی و منگنز در دانه و غلظت روی و منگنز در اندام هوایی گردید, در صورتی که محلول پاشی منگنز فقط غلظت منگنز و روی در دانه, محتوای منگنز دانه, غلظت منگنز و روی در اندام هوایی را بصورت معنی دار افزایش داد. بر طبق این آزمایش کاربرد خاکی کود روی موجب افزایش معنی دار شاخص های عملکرد, تعداد پنجه بارور, غلظت و محتوای روی و منگنز در دانه و غلظت روی و منگنز در اندام هوایی گردید و در مورد تعداد پنجه و درصد پروتئین افزایش معنی داری را نشان نداد, همچنین نتایج نشان داد کاربرد عنصر روی به صورت محلول پاشی در مقایسه با شاهد موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه, غلظت و محتوای روی و منگنز در دانه و غلظت روی و منگنز در اندام هوایی گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بوربوری، محمدرضا، طیبی سرشکی، محمدرضا، و طهرانی، محمدمهدی. (1393). بررسی اثر روش های مختلف مصرف روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم. گیاه و زیست بوم، 10(41)، 65-79. SID. https://sid.ir/paper/145526/fa

  Vancouver: کپی

  بوربوری محمدرضا، طیبی سرشکی محمدرضا، طهرانی محمدمهدی. بررسی اثر روش های مختلف مصرف روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم. گیاه و زیست بوم[Internet]. 1393؛10(41):65-79. Available from: https://sid.ir/paper/145526/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا بوربوری، محمدرضا طیبی سرشکی، و محمدمهدی طهرانی، “بررسی اثر روش های مختلف مصرف روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم،” گیاه و زیست بوم، vol. 10، no. 41، pp. 65–79، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/145526/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی