Start: 2/3/2023 5:10:37 PMEnd: 2/3/2023 5:10:37 PM >> 763

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

310

دانلود:

35

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تاثیر شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آزمایشگاه

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 76

چکیده

 برای بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زیره سبز(Cuminum cyminum L.) , آزمایشی در سال 1387 در آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای شوری مورد بررسی شامل صفر (شاهد), 30, 60, 90, 120, 150 و 180 میلی مولار بر لیتر از نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم آزمایشگاهی به نسبت 1:1 بود که هر کدام از تیمارهای بالا بر بذور زیره اعمال شد. صفات مورد ارزیابی شامل تعیین درصد جوانه زنی, قوه نامیه بذور, طول ریشه چه, طول ساقه چه و تعیین بنیه یا انرژی رویشی بذر بود. نتایج آزمایش نشان داد که به طور کلی تاثیر شوری بر صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود. همچنین در این تحقیق همزمان با یادداشت برداری های مکرر به بررسی اختلاف صفات در تکرارها پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین تکرارها اختلاف معنی داری وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی