مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم
سال:1387 | دوره:4 | شماره:15
صفحه شروع:80 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

78

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر عناصر پتاسیم، آهن، بور و روی در شرایط کم آبیاری بر خصوصیات کمی ذرت دانه ای ژنوتیپ KSC704 در منطقه ورامین

صفحات

 صفحه شروع 80 | صفحه پایان 95

چکیده

 برای بررسی تاثیر عناصر غذایی و کم آبیاری بر خصوصیات کمی ژنوتیپ ذرتK.S.C704 ؛ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی ورامین - پیشوا انجام شد. کرت های اصلی شامل سطوح آبیاری به 3 روش: 1- آبیاری معمول 2- آبیاری یک در میان ردیف ها به صورت چرخشی 3- آبیاری یک در میان ردیف ها به صورت ثابت. کرت های فرعی شامل 5 تیمار کودی: 1- شاهد (نیتروژن و فسفر) 2- شاهد+پتاسیم 3- شاهد و پتاسیم+روی 4- شاهد, پتاسیم, روی+بور 5- شاهد, پتاسیم, روی, بور+آهن. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری و سطوح کودی مورد مطالعه بر صفاتی مانند تعداد بلال در بوته, تعداد دانه در ردیف, وزن هزار دانه, عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار داشتند. اما تعداد بوته در مترمربع تحت تاثیر تیمارهای مورد تحقیق قرار نگرفت؛ هرچند تعداد ردیف در سطوح مختلف کودی تغییرهای معنی داری نشان داد؛ اما تحت تاثیر تیمار آبیاری قرار نداشت. تیمار آبیاری معمول, با متوسط 11156 کیلوگرم در هکتار, بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد که با تیمار آبیاری یک در میان چرخشی از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند. ولی اختلاف 19 درصدی با تیمار آبیاری یک در میان ثابت از خود نشان دادند. بیش ترین وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف نیز از آبیاری معمول با متوسط 346.8 گرم و  31.36عدد به دست آمد که با تیمار آبیاری یک در میان چرخشی در یک گروه قرار گرفتند و در صفات نام برده تیمار آبیاری ثابت کم ترین مقدار را به دست آورد. سطوح کودی نیز بر برخی از اجزای عملکرد و در نهایت عملکرد دانه و بیولوژیک تاثیر گذار بوده؛ بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از تیمار کودی شاهد+پتاسیم, روی, بور, آهن با میانگین 11896.6 و 23470 کیلوگرم در هکتار, به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 25 درصد برتری داشته است. هم چنین تیمار کودی گفته شده, بالاترین میزان وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف, تعداد ردیف در بلال و تعداد بلال در بوته را با میانگین 363.3 گرم, 34.7 عدد, 18 عدد و 11.37 عدد را به دست آورد. در تمام صفات بالا, تیمار شاهد دارای کم ترین مقدار بود. اثرات متقابل تیمارهای آبیاری و سطوح کودی حکایت از برتری اجزای عملکرد گفته شده و عملکرد دانه با متوسط 12950 و 12470 کیلوگرم در هکتار در تیمارهای آبیاری معمول و چرخشی و تیمار کودی (شاهد+پتاسیم, روی, بور, آهن) دارد. با توجه به نتایج به دست آمده برای صرفه جویی در آب آبیاری و افزایش سطح زیر کشت و افزایش تحمل گیاه در منطقه می توان از آبیاری یک در میان ردیف ها به صورت چرخشی و تیمار کودی شاهد+پتاسیم, روی, بور, آهن استفاده کرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی