مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم
سال:1392 | دوره:9 | شماره:36-1 (ویژه نامه)
صفحه شروع:113 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیت هایی از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus بر اساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 126

چکیده

 این تحقیق به منظورمطالعه تنوع ژنتیکی میان جمعیت هایی از گونه برموس تومنتلوس Bromus Tomentellus بر اساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی انجام شد. به این منظور الگوی پروتئینی 80 ژنوتیپ از 8 جمعیت گونه تومنتلوس برای تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج SDS–PAGE, 24 باند قابل تکثیر, پپتید پروتئینی برای مطالعه تنوع ژنتیکی ثبت گردید. درصد پلی مورفیسم در کل باندها از %52 تا %19 متفاوت بود. همبستگی ماتریکس فاصله های ژنتیکی و جغرافیایی به وسیله آزمون منتل ثابت نشد و ضریب همبستگی بین آنها ازنظر آماری معنی دار نگردید (P=0.0049, R2=0.400) و این نشان دهنده عدم وجود شیب محیطی در گوناگونی پروتئین های کل است. از آنجایی که ایران مرکز تنوع گونه های برموس است چنین تنوع بالایی در ویژگی های مختلف این گیاه دور از انتظار نمی باشد. بنابراین در برنامه های اصلاحی بروموس می بایست تنوع ژنتیکی ارقام به وسیله استفاده از والدین مختلف افزایش یابد. افزایش اساسی ژنتیکی برای اصلاح بروموس می تواند به وسیله کابرد سیستماتیکی ژرم پلاسم که الگوی پروتئینی متفاوتی داشته و ویژگی های کمی بهتری دارند, حاصل شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.