مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم | سال:1387 | دوره:4 | شماره:14 | صفحه شروع:87 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

266

دانلود:

116

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جذب پتاسیم و منیزیم در گیاه ذرت میکوریزایی تحت مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 100

چکیده

 همزیستی میکوریزایی سبب بهبود و افزایش جذب عناصر غذایی می شود. در این تحقیق تاثیر قارچ های میکوریزای وزیکولار- آرباسکولار در جذب دو عنصر پتاسیم و منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از خاک طبیعی دارای اسپور spp. Glomus در 4 تکرار با غلظت های پتاسیم 240 mg/L (پتاسیم موجود در خاک), 360 mg/L, 480 mg/L و سه تیمار منیزیم با غلظت های) 4.8 meq/L غلظت منیزیم در خاک(,  7.2 meq/Lو 9.6 meq/L انجام گرفت و آبیاری هر چهار روز یکبار و به میزان 50 میلی لیتر در هر بار, طی 16 روز انجام شد. شاهد (خاک طبیعی) و خاک استریل (بدون اسپور قارچ) با آب مقطر آبیاری شدند. برای بررسی همزیستی میکوریزایی, از ریشه های گیاهان برش های طولی تهیه شد و توسط لاکتوفنل کاتن بلو رنگ آمیزی شدند. برای تعیین درصد آلودگی اندومیکوریزایی ریشه ها از روش grid-line intersect استفاده شد و برای اندازه گیری پتاسیم و منیزیم محتوی بافت از روش جذب اتمی استفاده شد. آلودگی میکوریزایی درصد جذب عنصر منیزیم را در گیاه افزایش و جذب پتاسیم را کاهش داد. در تیمار 7.2 meq/L منیزیم توام با 360 mg/L پتاسیم, بیش ترین میزان منیزیم و کم ترین میزان پتاسیم در ریشه و اندام هوایی مشاهده شد. با توجه به تاثیر متقابل میکوریزا و عناصر بر یکدیگر با تنظیم پتاسیم و منیزیم محیط اطراف ریشه می توان میزان میکوریزایی گیاهان را افزایش داد و از این راه حالت های تغذیه ای گیاهان را برای مقاومت در محیط های دارای تنش تغییر داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID