مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی جریان و انتقال حرارت در کانال های ریب دار سه بعدی توسط مدل های k-e خطی و غیرخطی

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 138

چکیده

 این مقاله به ارزیابی توانایی مدل k–ε غیرخطی در پیش بینی جریان سیال و انتقال حرارت آشفته کاملا توسعه یافته در کانال های ریب دار سه بعدی با سطح مقطع مربعی می پردازد. این گونه جریان ها عموما در سیستم خنک کاری داخلی پره های توربین گاز پیشرفته وجود دارند. در این تحقیق به منظور حل معادلات حاکم بر میدان جریان و دما از روش عددی حجم- محدود به همراه الگوریتم SIMPLE استفاده شده است. مدل های توربولانس مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: مدل k–ε رینولدز پایین خطی لاندر و شارما [1] و مدل k–ε غیرخطی کرفت و همکاران[2] . در هر دو مدل از جملات اصلاح مقیاس طول Yap و NYP در معادله اتلاف استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل k–ε غیرخطی نسبت به مدل k–ε خطی, مشخصات میدان توربولانس را بهتر پیش بینی می نماید. مقادیر عدد نوسلت محاسبه شده توسط مدل k–ε غیرخطی با هر دو جمله اصلاح Yap و NYP در بیشتر نواحی از مقادیر متناظر محاسبه شده توسط مدل k–ε خطی دقیق تر بوده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل k–ε غیرخطی با جمله اصلاحNYP , بهترین تطابق را با مقادیر اندازه گیری شده دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.