مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رشد فناوری | سال:1391 | دوره:8 | شماره:31 | صفحه شروع:2 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,581

دانلود:

416

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی روشهای انتقال اثربخش فناوری

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 11

چکیده

 امروزه انتقال فناوری جدید و برتر به عنوان یکی از روش های حفظ مزیت رقابتی محسوب می شود. کشور ما در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد و انتقال فناوری به عنوان راه میانبری برای دستیابی به فناوری های روز به این کشورها توصیه می شود؛ به شرط آنکه فناوری واقعا انتقال پیدا کند. با توجه به نرخ بالای شکست پروژه های انتقال فناوری در بسیاری از بنگاه ها,توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع کننده جذب و توسعه فناوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله پس از تعریف مفاهیم چندوجهی فناوری, توضیح داده شد که فناوری به دو روش درونزا و انتقال از سایر کشورها قابل کسب است. فرایند انتقال فناوری شامل سه بخش عمده است: - انتخاب و کسب فناوری - انطباق, کاربرد و جذب فناوری - توسعه و انتشار فناوری. تلاش شد در ضمن توضیحات در مورد فرایند انتقال فناوری, عوامل موثر و موانع انتقال فناوری, ضرورت انتقال فناوری و تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی تبیین شود. عدم بومی سازی, یکی از دلایل اصلی ناموفق بودن فرایند انتقال فناوری است که با بیان مهمترین دلایل عدم توفیق موسسات تحقیق و توسعه در بومی سازی فناوری های وارداتی به آن پرداخته شد. همچنین در راستای دستیابی به موفقیت در انتقال فناوری شرکت های گیرنده فناوری لازم است اقدام به جلب دانش ضمنی آن نیز بنمایند. در پایان اهمیت دانش ضمنی و ضرورت بسترسازی برای انتقال دانش ضمنی بیان گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID